Jazyková školka Bumble Bee pro děti předškolního věku s 28 letou historií výuky a výchovy dětí

“Všechny děti jsou talentované. Všechny děti si v sobě nesou svůj individuální úspěch… ať už je jakkoli malý. Úkolem nás dospělých je pomoci dětem najít a rozvíjet jejich skryté talenty a poskytnout jim příležitost zažít úspěch.”

Historie Bumble Bee

Bumble Bee je anglická jazyková školka, která funguje od září 1995. Naším cílem je poskytovat dětem vysoce kvalitní péči, zaměřit se na přirozené objevování a rozvíjení dětských talentů a schopností, rozvíjet mezilidské a komunikační dovednosti a zároveň poskytovat vřelé a vstřícné prostředí. Bumble Bee je mezinárodní škola, kde je hlavním jazykem angličtina. Naši učitelé jsou vzděláni v oblasti psychologie a pedagogiky s důrazem na práci s dětmi a jazykem. Naše škola spolupracuje s psychologem, pediatrem, má vlastní logopedku přímo ve školce. Interiér školky je pro děti předškolního věku atraktivní a ideální pro učení hrou. Školka se věnuje českým i zahraničním dětem ve věku od 2 do 7 let. Není nutné, aby dítě před nástupem do školy mluvilo anglicky.

Naše filozofie a přístup

Výukové metody v Bumble Bee se řídí filozofií známou jako PCA (Person Centred Approach). PCA je původně psychoterapeutický přístup vyvinutý v USA Carlem Rogersem (1902-1987), který se později rozšířil i na oblasti, které s psychoterapií přímo nesouvisejí. Některé z hlavních podmínek PCA jsou pedagogicky moudré, proto se jimi naše mateřská škola řídí. Například PCA je nedirektivní – nekomentuje, jak a co má dítě dělat, pouze dává dítěti osnovu pro rozvoj. Školka se snaží v rámci těchto směrnic vytvářet pro děti pedagogické prostředí tak, aby děti mohly plně rozvíjet svůj potenciál prostřednictvím svých vlastních schopností.

Cíle a metody ve společnosti Bumble Bee

Hlavním cílem školy je pomáhat dětem všestranně se rozvíjet a učit je angličtinu. Zaměřujeme se na podporu a jazykový rozvoj žáků, kteří se učí druhý jazyk, a také na rozšiřování znalostí rodilých mluvčích angličtiny. Naše zkušenosti dokazují, že děti, které se účastní celého programu Bumble Bee, opouštějí školu s vysokou úrovní angličtiny. Každé dítě je však individuální a škola poskytuje prostor pro to, aby se každé dítě učilo angličtinu svým vlastním tempem. Obzory dětí se rozšiřují díky experimentálnímu učení, podporované zvídavosti a chuti experimentovat. Děti se učí celým svým tělem, smysly a představivostí. Práce v Bumble Bee je tak vždy tvůrčím procesem.

Ve školce považujeme za nesmírně důležitý sociální, morální a duchovní rozvoj dětí. Malé děti jsou sice malé, ale mají emoce velikosti dospělého člověka, které mohou těžko ovládat nebo vyjádřit slovy. Je úkolem dospělých, aby jim pomohli. Ve škole je politika chování založena na chválení dobrého chování dítěte a nezdůrazňování jakéhokoli nevhodného chování.

Samozřejmě se snažíme rozvíjet sebevědomí a sebeúctu dětí, aby se cítily spokojené s tím, co dělají.    Byly samy  sebou a respektovaly individualitu ostatních dětí. Vnímaly a byly podporovány v navazování přátelství, spolupráci a vzájemném respektujícím chování. Pomáháme dětem pochopit a vyjádřit své pocity, aniž by ubližovaly ostatním. Vážíme si mezinárodního charakteru školy a stavíme na něm. Pomáháme nejen dětem, ale i zaměstnancům a rodičům chápat a respektovat kultury a způsoby života různých lidí. Podporujeme étos podporující děti v rozvíjení jejich jedinečného potenciálu a odrazovat od uniformity a stereotypů.

Organizace školky

Bumble Bee školka má čtyři třídy – žlutou, červenou, modrou a zelenou, přičemž žlutou navštěvují 2-3leté děti, červenou: 3-4leté děti, modrá: 4- 5leté děti, zelená 5- 6leté děti. Každá třída má svého třídního učitele. Každý den chodí děti ven. Menší děti ve věku do 4 let využívají zejména blízké okolí školky. Tyto vycházky a výlety pomáhají dětem zlepšovat fyzickou kondici, podporují týmovou spolupráci a dobré vztahy a také rozšiřují znalosti dětí o světě přírody. Odpolední aktivity probíhají pod dohledem odborníků na volný čas a lektorů klubu.

Denní režim a organizace školního roku

Naše školka je otevřena denně. Zavřena je pouze 1. a poslední týden o prázdninách. Škola je otevřena od 7:45 do 17:00. Děti by měly být ve škole do 9 hodin, aby byly připraveny zahájit den v 9:15 ranním kruhem a projektem dne. Přestože je škola otevřena po celý den, doporučujeme dětem, aby zůstávaly ideálně mezi 9. a 16. hodinou.

Naše učební osnovy

Náš školní rok je rozdělen do témat, která podporují kognitivní, emocionální a fyzický rozvoj dětí. Všechny aktivity jsou dětem prezentovány prostřednictvím zábavných činností, aby byly motivovány k učení. Děti pracují a učí se prostřednictvím následujících témat: Já ve škole, Já a ostatní, Čas kolem nás, Krása dárků, Jak se projevujeme, Já a moje tělo, Já a moje duše, Živá příroda, Neživá příroda, Svět v pohybu, Slavnosti, Tradice, Rituály.

Informace o školních aktivitách

Rodiče se mohou seznámit s aktivitami svých dětí prostřednictvím aplikace Twigsee. Tato část aplikace je interní a je chráněna heslem, které je rodičům na požádání sděleno.

Obědy a svačiny

Škola nabízí celodenní stravování: dopolední, odpolední svačiny a obědy. K obědu je každý den na výběr ze tří jídel. Obědy mohou rodiče objednávat a odhlašovat prostřednictvím aplikace Twigsee, kde je k dispozici také aktuální jídelníček.

Zdraví a hygiena

Učitelé zajišťují dodržování hygienických pravidla ve škole a vedou děti k samostatnosti v základních hygienických návycích. Děti jsou také vedeny k tomu, aby se chovaly zodpovědně ke svému zdraví.

Plavání

Hry ve vodě a výuka plavání jsou začleněny jako nedílná součást učebních osnov Bumble Bee. Starší děti dojíždějí na plavecké kurzy do bazénu každý týden prostředky městské hromadné dopravy. Během výuky plavání se děti seznamují s vodním prostředím a osvojují si základní techniky plavání, které pak dále rozvíjejí v základní škole.

Odpolední relaxace

Každý den po obědě mají děti čas na relaxaci. Mladší děti, které ještě potřebují spánek, mohou relaxovat na lůžkách ve třídě. Starší děti nespí, ale mohou si vybrat z různých klidných individuálních nebo skupinových her.

Odpolední kluby

Odpolední kluby jsou volitelné aktivity určené pro děti od čtyř let. Každý den se děti mohou zúčastnit jiného klubu. Všechny kluby začínají v říjnu a končí v posledním květnovém týdnu. Tyto intenzivní aktivity trvají 45 minut (od 14 do 14:45 hodin) a vyžadují maximální soustředění a spolupráci dětí. Děti si mohou vybrat z široké škály klubů: Hudební, výtvarný, sportovní, český, taneční a přírodovědný. Lektoři kroužků informují rodiče o činnosti kroužků jejich dětí každý týden na webových stránkách školy.

Exkurze a výlety

Minimálně jednou měsíčně škola pořádá různé výlety do muzeí, divadel, zoo, planetária apod. Pokud to počasí dovolí, pořádají se aktivity pod širým nebem. Na většinu těchto míst se s dětmi dopravujeme veřejnou dopravou. Tyto exkurze a výlety rozšiřují dětem obzory a budují jejich sociální dovednosti související s chováním v rozmanitém prostředí.

Sportovní týden a škola v přírodě

V zimních měsících škola pořádá pro starší děti zimní sportovní týden. Kombinace zimního bruslení venku a lezení na stěně v hale dává dětem příležitost vytvořit si pozitivní vztah ke sportovním aktivitám, které pro ně mohou být nové. V jarních měsících pořádáme tradiční “školy v přírodě”. Jedná se o čtyř/pětidenní výlet do přírody s přespáním v rodinném penzionu nedaleko Prahy. Během tohoto pobytu se děti učí samostatnosti, navazují nová přátelství a lépe si rozumí. Ubytování je s plným servisem, zajímavý program dělají třídní učitelé.

Další akce a aktivity

Během školního roku mají rodiče několik příležitostí podívat se, co se jejich děti ve škole naučily. Školní koncerty, výstavy a vystoupení jsou vždy považovány za velké události a děti jejich přípravě věnují spoustu času. Nedílnou součástí školního života jsou také oslavy narozenin.

Charita

Děti v Bumble Bee se učí, že ne všichni lidé mají v životě stejné možnosti, a proto je důležité pomáhat těm, kteří to potřebují. Každý rok podporujeme některé charitativní projekty, v nichž se spojuje dětská tvořivost a čistá mysl.

Manažerská akademie Junior Achievement

Nejstarší děti (z modrých a zelených tříd) se účastní vzdělávacích programů od Junior Achievement (www.ja.org). Dva programy se jmenují “My sami” a “Naše rodiny” a jsou zaměřeny na základní znalosti z oblasti podnikání a ekonomiky. Programy probíhají ve vzájemné spolupráci učitelů a rodičů, kteří se přicházejí do školy podělit s dětmi o své zkušenosti. Pro děti, které se zúčastní obou programů, je připraveno oficiální zakončení.

Vztahy mezi školou a rodiči

Rodiče jsou vždy vítáni, aby přišli a strávili čas ve škole během školních akcí, jako jsou koncerty nebo představení. Učební program také vítá rodiče v tříd, aby se zúčastnily jednotlivých projektů s dětmi. Takové propojení rodinného a školního života významně podporuje emocionální a kognitivní rozvoj dětí.

Letní program

Školka Bumble Bee je otevřena po celý rok. V červenci a srpnu je provoz zorganizován podle počtu přihlášených dětí. V tomto období probíhá speciální letní verze výukového programu Bubmle Bee (týdenní tematické cykly).

Pediatr, nutriční terapeut

Škola má vlastní pediatričku, MUDr Barbaru Taušovou, která je v pohotovosti 12 hodin denně a je k dispozici i pro individuální schůzky s rodiči. Lékař dohlíží na školní lékárničky a organizuje pravidelná školení první pomoci pro učitele Bumble Bee.

Dětský psycholog

Dětská psycholožka Mgr. Vladimíra Straková tráví na naší škole několik dní v měsíci. Jejím úkolem je dohlížet na práci učitelů a zaručit, aby všechny jejich pedagogické přístupy odpovídaly filozofii školy (založené na nedirektivním přístupu k dětem.) Psycholožka je na požádání k dispozici rodičům pro individuální schůzky.

 

V Modré a Zelené třídě systematicky pracujeme na školní přípravě dětí v následujících oblastech:

– rozvíjení matematických a logických dovedností

– trénování jemné motoriky a psaní

– orientace v čase a prostoru

– rozvoj vizuální paměti

– rozvoj zvukové paměti a vnímání

– nácvik předčtení

– globální čtení

 

V zelené třídě začínáme pracovat na čtecím programu Jolly Phonics, kde děti začínají se zvuky písmen a pokračují ve čtení prvních slov a krátkých vět. Tento program připravuje děti na další bilingvní vzdělávání.

Bumble Bee se podílela na tvorbě speciálního dvojjazyčného programu, který je realizován na českých základních školách. Projekt je určen pro děti od 1. do 5. ročníku. Hlavní předměty se vyučují v obou jazycích, v češtině i angličtině. Děti jsou po absolvování programu plně připraveny nastoupit do jakéhokoli dalšího vzdělávacího programu jako osmileté gymnázium, české nebo anglické školy.

Bumble Bee v rámci předškolní přípravy připravuje děti i na možnost vstupu do tohoto projektu rozvíjením všech hlavních oblastí potřebných pro vstup do dalšího českého nebo anglického stupně vzdělávání.

Na závěr školního roku máme Slavnostní předávání vysvědčení předškolákům

Bumble Bee každoročně pořádá slavnostní promoci pro všechny děti, které odcházejí z mateřské školy do “velké” školy.

Ke svému fungování využíváme prostor cca 250 metrů².

Ředitelka Mgr. Jana Thurnwaldová 724344040